Home/Devotional Collection/Argalastotram

॥ Atha Argalastotram ॥

Om asya Sriargalastotramantrasya visnurrsih, anustup chandah, Srimahalaksmirdevata, Srijagadambapritaye saptaSatipathaṅgatvena jape viniyogah ॥

॥ Om NamaSvandikayai ॥

॥ Markandeya uvacha ॥

Om Jayanti maṅgala kali bhadrakali kapalini ॥
Durga Siva kshama dhatri svaha svadha namostu te ॥ 1 ॥

Jaya tvam devi camunde jaya bhutapaharini ॥
Jaya sarvagate devi kalaratri namostu te ॥ 2 ॥

Madhukaitabhavidhvansi vidhatrvarade namah ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 3 ॥

MahisasuranirnaSi bhaktanam sukhade namah ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 4 ॥

Dhumranetravadhe devi dharmakamarthadayini ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 5 ॥

Raktabijavadhe devi candamundavinaSini ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 6 ॥

NiSumbhaSumbhanirnaSi trilokyaSubhade namah ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 7 ॥

Vanditaṅghriyuge devi sarvasaubhagyadayini ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 8 ॥

Acintyarupacarite sarvaSatruvinaSini ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 9 ॥

Natebhyah sarvada bhaktya caparne duritapahe ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 10 ॥

Stuvadbhyo bhaktipurvam tvam candike vyadhinaSini ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 1 1 ॥

Candike satatam yuddhe jayanti papanaSini ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 12 ॥

Dehi saubhagyamarogyam dehi devi param sukham ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 13 ॥

Vidhehi devi kalyanam vidhehi vipulam Sriyam ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 14 ॥

Vidhehi dvisatam naSam vidhehi balamuccakaih ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 15 ॥

SurasuraSiroratnanighrstacaranembike ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 16 ॥

Vidyavantam yaSasvantam laksmivantanca mam kuru ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 17 ॥

Devi pracandadordandadaityadarpanisudini ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 18 ॥

Pracandadaityadarpaghne candike pranataya me ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 19 ॥

Caturbhuje caturvaktrasansute parameSvari ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 20 ॥

Krsnena sanstute devi SaSvadbhaktya sadambike ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 21 ॥

Himacalasutanathasanstute parameSvari ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 22 ॥

Indranipatisadbhavapujite parameSvari ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 23 ॥

Devi bhaktajanoddamadattanandodayembike ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 24 ॥

Bharyam manoramam dehi manovrttanusarinim ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 25 ॥

Tarini durgasansarasagarasya kulodbhavam ॥
Rupam dehi jayam dehi yaSo dehi dviso jahi ॥ 26 ॥

Idam stotram pathitva tu mahastotram pathennarah ॥
SaptaSatim samaradhya varamapnoti durlabham ॥ 27 ॥

॥ Iti devya argalastotram samapuranam ॥