Home/Devotional Collection/Shree Devi Suktam

Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namaha ।
Namaha Prakrityai Bhadrayai Niyataah Pranataah Sma Taam ॥

Roudrayai Namo Nityayi Gouryayai Dhatrayai Namo Namaha ।
Jyothsnayayai Chendurupinyayai Sukhayayai Satatam Namaha ॥

Kalyannyai Pranatam Vridhyayai Sidhyayai Kurmo Namo Namah ।
Nairutyayai Bhybritaam Lakshmyai Sharvanyayai Tey Namo Namah ॥

Durgayai Durgapaaraayai, Saaraayai Sarvakaarine ।
Khyatyai Tadhiva Krishnayai Dhumrayai Satatam Namaha ॥

Ati Soumyati Roudrayai, Nataastastastyai Namo Namaha ।
Namo Jagatpratishtayai, Devyayai Krityayai Namo Namah ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Vishnu Mayeti Shabdita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Chetanetyabhidhiyate ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Buddhirupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Nidrarupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Kshudhaarupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Chhayarupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Shaktirupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Trushnarupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Kshaantirupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Jaatirupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Lajjaarupenasamstitha ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Shantirupenasamstitha ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Shraddharupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Kantirupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Lakshmirupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Vrittirupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Smrutirupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Dayarupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Tushtirupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Matrurupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Ya Devi Sarvabhuteshu Bhrantirupenasamsthita ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Indiyanaa Madhishtatree Bhootaanaamchaakhileshuyaa ।
Bhuteshu Satatam Satyai Vypyai Devyai Namo Namah ॥

Chitirupena Yakrithsna Meta Dwapyasthitajagat ।
Namastastyai Namastastyai Namastastyai Namo Namaha ॥

Om Stutaa Suraih Poorva Mabhishta Samshrayat, Tadhasurendrena Dineshu Sevita ।
Karotu Saanaha Shubhahetu Iswari, Shubhani Bhdranyabhihantu Chaapadaha ॥

Om Yaa Saapratam Choddatadaityataapitai, Asmbhi Reeshacha Suraih Namasyate ।
Yaa Cha Smruta Tatkshan Meva Hantinaha, Sarvapado Bhaktivinamra Murtibhih ॥

॥ Eti Devi Suktam Samaptam ॥