Home/Devotional Collection/Shree Durga Ashtottara Shatanamavali

Satanama pravaksyami Srnusva kamalanane ॥
Yasya prasadamatrena durga prita bhavet sati ॥ 1 ॥

Um sati sadhvi bhavaprita bhavani bhavamocani ॥
Arya durga jaya cadya trinetra SUladharini ॥ 2 ॥

Pinakadharini citra candaghanta mahatapah ॥
Mano buddhirahankara cittarUpa cita citih ॥ 3 ॥

Sarvamantramayi satta satyanandasvarUpini ॥
Ananta bhavini bhavya bhavya-bhavya sadagatih ॥ 4 ॥

Sambhavi devamata ca cinta ratnapriya sada ॥
Sarvavidya daksakanya daksayajnavinaSini ॥ 5 ॥

Aparnanekavarna ca patala patalavati ॥
Pattambaraparidhana kalamanjiraranjini ॥ 6 ॥

Ameyavikrama krUra sundari surasundari ॥
Vanadurga ca matangi matangamunipUjita ॥ 7 ॥

Brahmi maheSvari caindri kaumari vaisnavi tatha ॥
Camunda caiva varahi laksmiSca purUsakrtih ॥ 8 ॥

Vimalotkarsini jnana kriya nitya ca buddhida ॥
Bahula bahulaprema sarvavahanavahana ॥ 9 ॥

NiSumbha-Sumbhahanani mahisasuramardini ॥
Madhukaitabhahantri ca canda-mundavinaSini ॥ 10 ॥

SarvasuravinaSa ca sarvadanavaghatini ॥
SarvaSastramayi satya sarvastradharini tatha ॥ 11 ॥

AnekaSastrahasta ca anekastrasya dharini ॥
Kumari caikakanya ca kaiSori yuvati yatih ॥ 12 ॥

Apraudha caiva praudha ca vrddhamata balaprada ॥
Mahodari muktakeSi ghorarUpa mahabala ॥ 13 ॥

Agnijvala raudramukhi kalaratristapasvini ॥
Narayani bhadrakali visnumaya jalodari ॥ 14 ॥

SivadUti karali ca ananta parameSvari ॥
Katyayani ca savitri pratyaksa brahmavadini ॥ 15 ॥

Ya idam prapathennityam durganamaSatastakam ॥
Nasadhyam vidyate devi trisu lokesu parvati ॥ 16 ॥

Dhanam dhanyam sutam jayam hayam hastinameva ca ॥
Caturvargam tatha cante labhenmuktim ca SaSvatim ॥ 17 ॥

Kumarim pUjayitva tu dhyatva devim sureSvarim ॥
PUjayet paraya bhaktya pathennamaSatastakam ॥ 18 ॥

Tasya sidghirbhaved devi! Sarvaih suravarairapi ॥
Rajano dasatam yanti rajyaSriyamavapnuyat ॥ 19 ॥

Gorocana-laktaka-kunkumena sindUra-karpUra-madhutrayena ॥
Vilikhya yantram vidhina vidhijno bhavet sada dharayate purarih ॥ 20 ॥

BhaumavasyaniSamagre candra Satabhisam gate ॥
Vilikhya prapathet strotram sa bhavet sampadam padam ॥ 21 ॥