Home/Devotional Collection/Shree Durga Kavach

। Atha devyaḥ kavacam ।

। Viniyoga ।
asya sricaṇḍikavacasya brahma r̥ṣiḥ, anuṣṭup chandaḥ, camuṇḍa devata, angan'yasoktamataro bijam,
digbandhadevatastattvam, srijagadambaprityarthe saptasatipaṭhangatvena jape viniyogaḥ ।
। Namascaṇḍikayai ।

। Markaṇḍeya uvaca ।
yadguhyam paramam loke sarvarakṣakaram nr̥ṇam ।
Yanna kasyacidakhyatam tanme bruhi pitamaha ।1 ।

। Brahmovaca ।

asti guhyatamam vipra sarvabhutopakarakam ।
Devyastu kavacam puṇyam tacchr̥ṇuṣva mahamune ।2 ।
Prathamam sailaputri ca dvitiyam brahmacariṇi ।
Tr̥tiyam candraghaṇṭeti kuṣmaṇḍeti caturthakam ।3 ।
Pancamam skandamateti ṣaṣṭham katyayaniti ca ।
Saptamam kalaratriti mahagauriti caṣṭamam ।4 ।
Navamam siddhidatri ca navadurgaḥ prakirtitaḥ ।
Uktan'yetani namani brahmaṇaiva mahatmana ।5 ।
Agnita dahyamanastu satrumadhye gato raṇe ।
Viṣame durgame caiva bhayartaḥ saraṇam gataḥ ।6 ।
Na teṣa jayate kincidasubham raṇasankaṭe ।
Napadam tasya pasyami sokaduḥkhabhayam na hi ।7 ।
Yaistu bhaktya smr̥ta nunam teṣam vr̥ddhi prajayate ।
Ye tvam smaranti devesi rakṣase tanna sansayaḥ ।8 ।
Pretasanstha tu camuṇḍa varahi mahiṣasana ।
Aindri gajasamanaruḍha vaiṣṇavi garuḍasana ।9 ।
Mahesvari vr̥ṣaruḍha kaumari sikhivahana ।
Lakṣmiḥ padmasana devi padmahasta haripriya ।10 ।
Svetarupadhara devi isvari vr̥ṣavahana ।
Brahmi hansasamaruḍha sarvabharaṇabhuṣita ।11 ।
Ityeta mataraḥ sarvaḥ sarvayogasamanvitaḥ ।
Nanabharaṇasobhaḍhya nanaratnopasobhitaḥ ।12 ।
Dr̥syante rathamaruḍha devyaḥ krodhasamakulaḥ ।
Sankha cakram gadam saktim halam ca musalayudham ।13 ।
Kheṭakam tomaram caiva parasum pasameva ca ।
Kuntayudham trisulam ca sanrgamayudhamuttamam ।14 ।
Daityanam dehanasaya bhaktanamabhayaya ca ।
Dharayantyayudhanit'tham devanam ca hitaya vasa ।15 ।
Namastestu maharaudre mahaghoraparakrame ।
Mahavale mahotsahe mahabhayavinasini ।16 ।
Trahi mam devi duṣprekṣye satruṇam bhayavardhina ।
Pracyam rakṣatu mamaindri agneyyamagnidevata ।17 ।
Dakṣiṇevatu varahinair'r̥tyam khaḍgadhariṇi ।
Praticyam varuṇi rakṣed vayavyam mr̥gavahini ।18 ।
Udicyam patu kaumari aisan'yam suladhariṇi ।
Urdhvam brahmaṇi me rakṣeddhastad vaiṣṇavi tatha ।19 ।
Evam dasa diso rakṣeccamuṇḍa savavahana ।
Jaya mem cagrataḥ patu vijaya patu pr̥ṣṭhataḥ ।20 ।
Ajita vamaparsve tu dakṣiṇe caparajita ।
Sikhamudyotini rakṣeduma murdhni vyavasthita ।21 ।
Maladhari lalaṭe ca bhruvau rakṣed yasasvini ।
Trinetra ca bhruvormadhye yamaghaṇṭa ca nasike ।22 ।
Sankhini cakṣuṣormadhye srotrayordvaravasini ।
Kapolau kalika rakṣetkarṇamule ca sankari ।23 ।
Nasikayam suganda ca uttaroṣṭhe ca carcika ।
Adhare camr̥takala jihvayam ca sarasvati ।24 ।
Dantan rakṣatu kaumari kaṇṭhadese tu caṇḍika ।
Ghaṇṭikam citraghaṇṭa ca mahamaya ca taluke ।25 ।
Kamakṣi cibukam rakṣed vacam me sarvamangala ।
Grivayam bhadrakali ca pr̥ṣṭhavanse dhanurdhari ।26 ।
Nilagriva bahiḥkaṇṭhe nalikam nalakubari ।
Skandhayoḥ khaḍgini rakṣed bahu mem vrajadhariṇi ।27 ।
Hastayordaṇḍini rakṣedambika canguliṣu ca ।
Nakhanchulesvari rakṣetkukṣau rakṣetkulesvari ।28 ।
Stanau rakṣenmahadevi manaḥ sokavinasini ।
Hr̥daye lalita devi udare suladhariṇi ।29 ।
Nabhau ca kamini rakṣed guhyam guhyesvari tatha ।
Putana kamika meḍhram gude mahiṣavahini ।30 ।
Kaṭyam bhagavati rakṣejjanuni vindhyavasini ।
Janghe mahabala rakṣetsarvakamapradayini ।31 ।
Gulphayornarasinhi ca padapr̥ṣṭhe tu taijasi ।
Padanguliṣu sri rakṣetpadadhastalavasini ।32 ।
Nakhan danṣṭrakarali ca kesanscaivordhvakesini ।
Romakupeṣu kauberi tvacam vagisvari tatha ।33 ।
Raktamajjavasamansan'yasthimedansi parvati ।
Antraṇi kalaratrisca pittam ca mukuṭesvari ।34 ।
Padmavati padmakose kaphe cuḍamaṇistatha ।
Jvalamukhi nakhajvalamabhedya sarvasandhiṣu ।35 ।
Sukram brahmaṇi me rakṣecchayam chatresvari tatha ।
Ahankaram mano buddhim rakṣenme dharmadhariṇi ।36 ।
Praṇapanau tatha vyanamudanam ca samanakam ।
Vajrahasta ca me rakṣetpraṇam kalyaṇasobhana ।37 ।
Rase rupe ca gandhe ca sabde sparse ca yogini ।
Sattvam rajastamascaiva rakṣennarayaṇi sada ।38 ।
Ayu rakṣatu varahi dharmam rakṣatu vaiṣṇavi ।
Yasaḥ kirtim ca lakṣmim ca dhanam vidyam ca cakriṇi ।39 ।
Gotramindraṇi me rakṣetpasunme rakṣa caṇḍike ।
Putran rakṣenmahalakṣmirbharyam rakṣatu bhairavi ।40 ।
Panthanam supatha rakṣenmargam kṣemakari tatha ।
Rajadvare mahalakṣmirvijaya sarvataḥ sthita ।41 ।
Rakṣahinam tu yatsthanam varjitam kavacena tu ।
Tatsarvam rakṣa me devi jayanti papanasini ।42 ।
Padamekam na gacchetu yadicchecchubhamatmanaḥ ।
Kavacenavr̥to nityam yatra yatraiva gacchati ।43 ।
Tatra tatrarthalabhasca vijayaḥ sarvakamikaḥ ।
Yam yam cintayate kamam tam tam prapnoti niscitam ।
Paramaisvaryamatulam prapsyate bhutale puman ।44 ।
Nirbhayo jayate martyaḥ sangrameṣvaparajitaḥ ।
Trailokye tu bhavetpujyaḥ kavacenavr̥taḥ puman ।45 ।
Idam tu devyaḥ kavacam devanamapi durlabham ।
Yaḥ paṭhetprayato nityam trisandhyam sraddhayanvitaḥ ।46 ।
Daivi kala bhavettasya trailokyeṣvaparajitaḥ ।
Jived varṣasatam sagramapamr̥tyuvivarjitaḥ ।47 ।
Nasyanti vyadhayaḥ sarve lutavisphoṭakadayaḥ ।
Sthavaram jangamam caiva kr̥trimam capi yadviṣam ।48 ।
Abhicaraṇi sarvaṇi mantrayantraṇi bhutale ।
Bhucaraḥ khecarascaiva jalajascopadesikaḥ ।49 ।
Sahaja kulaja mala ḍakini sakini tatha ।
Antarikṣacara ghora ḍakin'yasca mahabalaḥ ।50 ।
Grahabhutapisacasca yakṣagandharvarakṣasaḥ ।
Brahmarakṣasavetalaḥ kuṣmaṇḍa bhairavadayaḥ ।51 ।
Nasyanti darsanattasya kavace hr̥di sansthite ।
Manonnatirbhaved rajñastejovr̥ddhikaram param ।52 ।
Yasasa vardhate sopi kirtimaṇḍitabhutale ।
Japetsaptasatim caṇḍim kr̥tva tu kavacam pura ।53 ।
Yavadbhumaṇḍalam dhatte sasailavanakananam ।
Tavattiṣṭhati medin'yam santatiḥ putrapautriki ।54 ।
Dehante paramam sthanam yatsurairapi durlabham ।
Prapnoti puruṣo nityam mahamayaprasadataḥ ।55 ।
Labhate paramam rupam sivena saha modate । ।56 ।

। Iti devyaḥ kavacam sampurṇam ।