Home/Devotional Collection/Shri Laxmi Maa Ki Arti

Om Jaya laksmi mata maiya jaya laksmi mata |
tumako nisadina sevata, hara visnu vidhata ॥
Jaya laksmi mata....

Uma, rama, bramhani, tuma jaga ki mata |
surya cadramma dhyavata, narada rsi gata ॥
. Jaya laksmi mata....

Durgarupa niran̄jana, sukha sampatti data |
jo ko'i tumako dhyata, rd'dhi sid'dhi dhana pata ॥
Jaya laksmi mata....

Tuma hi patala nivasani, tuma hi subhadata |
karmaprabhava prakasani, bhavanidhi ki trata ॥
Jaya laksmi mata....

Jisa ghara tuma rahati ho, tamhi mem haim sad guna ata |
saba sabhanva ho jata, mana nahim ghabarata ॥
Jaya laksmi mata....

Tuma bina yajna na hota, vastra na ko'i pata |
khana pana ka vaibhava, saba tumase ata ॥
Jaya laksmi mata....

subha guna mandira sundara ksiranidhi jata |
ratna caturdasa tuma bina, ko'i nahim pata ॥
Jaya laksmi mata....

Mahalaksmi ji ki arati, jo ko'i nara gata |
umra annada samaa, papa utara jata ॥
Jaya laksmi mata....

Sthira cara jagata bacavai, karma prera lyata |
ramapratapa maiya ji ki subha drsṭi pata ॥
Jaya laksmi mata....

Jaya laksmi mata maiya jaya laksmi mata |
tumako nisadina sevata, hara visnu vidhata ॥
Jaya laksmi mata...