Home/Devotional Collection/Ram Raksha Stotra

॥ Sriganesayanamah ॥

Asya sriramaraksastotramantrasya ॥
Budhakausika rsih ॥
Srisitaramacandrodevata ॥
Anustup chandah ॥ Sita saktih ॥
Srimadhanuman kilakam ॥
Srisitaramacandraprityarthe jape viniyogah ॥

॥ Atha dhyanam ॥

Dhyayedajanubahum dhrtasaradhanusam baddadpadmasanastham ॥
Pitam vasovasanam navakamaladalaspardhinetram prasannam ॥
Vamankarudhasita mukhakamalamilallocanam niradabham ॥
Nanalankaradiptam dadhatamurujatamandanam ramacandram ॥
॥ Iti dhyanam ॥

Caritam raghunathasya satakotipravistaram ॥ Ekaikamaksaram punsam mahapatakanasanam ॥ 1 ॥

Dhyatva nilotpalasyamam ramam rajivalocanam ॥ Janakilaksmanopetam jatamukutamanditam ॥ 2 ॥

Sasitunadhanurbanapanim naktam carantakam ॥ Svalilaya jagattratumavirbhutamajam vibhum ॥ 3 ॥

Ramaraksam pathetprajnah Papaghnim sarvakamadam ॥ Siro me raghavah Patu bhalam dasarathatmajah ॥ 4 ॥

Kausalyeyo drsau patu visvamitrapriyah Sruti ॥ Ghranam patu makhatrata mukham saumitrivatsalah ॥ 5 ॥

Jivham viddanidhih Patu kantham bharatavanditah ॥
Skandhau divyayudhah Patu bhujau bhagnesakarmukah ॥ 6 ॥

Karau sitapatih Patu hrdayam jamadagnyajit ॥ Madhyam patu kharadhvansi nabhim jambavadasrayah ॥ 7 ॥

Sugrivesah Kati patu sakthini hanumatprabhuh ॥ Uru raghuttamah Patu raksah Kulavinasakrt ॥ 8 ॥

Januni setukrtpatu janghe dasamukhantakah ॥ Padau bibhisanasridah Patu ramo esa khilam vapuh ॥ 9 ॥

Etam ramabalopetam raksam yah Sukrti pathet ॥ Sa cirayuh Sukhi putri vijayi vinayi bhavet ॥ 10 ॥

Patalabhutalavyoma carinaschadmacarinah ॥ Na drstumapi saktaste raksitam ramanamabhih ॥ 11 ॥

Rameti ramabhadreti ramacandreti va smaran ॥ Naro na lipyate papai bhuktim muktim ca vindati ॥ 12 ॥

Jagajjetraikamantrena ramanamnabhiraksitam ॥ Yah Kanthe dharayettasya karasthah Sarvasidddayah ॥ 13 ॥

Vajrapanjaranamedam yo ramakavacam smaret ॥ Avyahatajnah Sarvatra labhate jayamangalam ॥ 14 ॥

Adistavan yatha svapne ramaraksamimam harah ॥ Tatha likhitavan pratah Prabuddho budhakausikah ॥ 15 ॥

Aramah Kalpavrksanam viramah Sakalapadam ॥ Abhiramastrilokanam ramah Sriman sa nah Prabhuh ॥ 16 ॥

Tarunau rupasampannau sukumarau mahabalau ॥ Pundarikavisalaksau cirakrsnajinambarau ॥ 17 ॥

Phalamulasinau dantau tapasau brahmacarinau ॥ Putrau dasarathasyaitau bhratarau ramalaksmanau ॥ 18 ॥

Saranyau sarvasatvanam sresthau sarvadhanusmatam ॥ Raksah Kulanihantarau trayetam no raghuttamau ॥ 19 ॥

Attasajjadhanusa visusprsa vaksaya suganisanga saniganau ॥
Raksanaya mama ramalaksmana vagratah Pathi sadaiva gacchatam ॥ 20 ॥

Sannaddhah Kavaci khadgi capabanadharo yuva ॥
Gacchanmanoratho esa smakam ramah Patu salaksmanah ॥ 21 ॥

Ramo dasarathih Suro laksmananucaro bali ॥ Kakutsthah Purusah Purnah Kausalyeyo raghuttamah ॥ 22 ॥

Vedantavedyo yajnesah Puranapurusottamah ॥ Janakivallabhah Srimanaprameya parakramah ॥ 23 ॥

Ityetani japennityam madbhaktah Sraddhayanvitah ॥
Asvamedhayutam punyam samprapnoti na sansayah ॥ 24 ॥

Ramam durvadalasyamam padmaksam pitavasasam ॥ Stuvanti namabhirdivyairna te sansarino narah ॥ 25 ॥

Ramam laksamana purvajam raghuvaram sitapatim sundaram ॥
Kakutstham karunarnavam gunanidhim viprapriyam dharmikam
rajendram satyasandham dasarathanayam syamalam santamurtim ॥
Vande lokabhiramam raghukulatilakam raghavam ravanarim ॥ 26 ॥

Ramaya ramabhadraya ramacandraya vedhase ॥ Raghunathaya nathaya sitayah Pataye namah ॥ 27 ॥

Srirama rama raghunandana rama rama ॥ Srirama rama bharatagraja rama rama ॥
Srirama rama ranakarkasa rama rama ॥ Srirama rama saranam bhava rama rama ॥ 28 ॥

Sriramacandracaranau manasa smarami ॥ Sriramacandracaranau vacasa grnami ॥
Sriramacandracaranau sirasa namami ॥ Sriramacandracaranau saranam prapadye ॥ 29 ॥

Mata ramo matpita ramacanndrah ॥ Svami ramo matsakha ramacandrah ॥
Sarvasvam me ramacandro dayalu ॥ Nanyam jane naiva jane na jane ॥ 30 ॥

Daksine laksmano yasya vame tu janakatmaja ॥ Purato marutiryasya tam vande raghunandanam ॥ 31 ॥

Lokabhiramam ranarangadhiram rajivanetram raghuvansanatham ॥
Karunyarupam karunakarantam sriramacandram saranam prapadye ॥ 32 ॥

Manojavam marutatulyavegam jitendriyam buddhimatam varistham ॥
Vatatmajam vanarayuthamukhyam sriramadutam saranam prapadye ॥ 33 ॥

Kujantam ramarameti madhuram madhuraksaram ॥ Aruhya kavitasakham vande valmikikokilam ॥ 34 ॥

Apadamapahartaram dataram sarvasampadam ॥ Lokabhiramam sriramam bhuyo bhuyo namamyaham ॥ 35 ॥

Bharjanam bhavabijanamarjanam sukhasampadam ॥ Tarjanam yamadutanam ramarameti garjanam ॥ 36 ॥

Ramo rajamanih Sada vijayate ramam ramesam bhaje ॥ Ramenabhihata nisacaracamu ramaya tasmai namah ॥
Ramannasti parayanam parataram ramasya daso esa smyaham ॥
Rame cittalayah Sada bhavatu me bho rama mamuddhara ॥ 37 ॥

Rama rameti rameti rame rame manorame ॥ Sahasranama tattulyam ramanama varanane ॥ 38 ॥

॥ Iti sribudhakausikaviracitam sriramaraksastotram sampurnam ॥