Home/Devotional Collection/Sankatmochan Hanumanashtak

॥ Mattagayanda chanda ॥

bala samaya rabi bhaksh liyo taba, tinahun loka bhayo andhiyaro॥
Tahi som trasa bhayo jaga ko, yaha sankata kahu som jata na taro॥
Devana ana kari binati taba, chari diyo rabi kasta nivaro॥
Ko nahie janata hai jaga mei kapi, sankatamochana nama tiharo॥ 1॥

Bali ki trasa kapisa basai giri, jata mahaprabhu pantha niharo॥
Caunki maha muni sapa diya taba, cahiya kauna bicara bicaro॥
Ke dvija rupa livaya mahaprabhu, so tuma dasa ke soka nivaro॥
Ko nahie janata hai jaga mei kapi, sankatamochana nama tiharo॥ 2॥

Angada ke sanga lena gaye siya, khoja kapisa yaha baina ucaro॥
Jivata na bacihau hama so ju, bina sudhi laya iham pagu dharo॥
Heri thake tata sindhu sabai taba, laya siya-sudhi prana ubaro॥
Ko nahie janata hai jaga mei kapi, sankatamochana nama tiharo॥ 3॥

Ravana trasa dai siya ko saba, raksasi som kahi soka nivaro॥
Tahi samaya hanumana mahaprabhu, jaya maha rajanicara maro॥
Cahata siya asoka som agi su, dai prabhu mudrika soka nivaro॥
Ko nahie janata hai jaga mei kapi, sankatamochana nama tiharo॥ 4॥

Bana lagyo ura lachimana ke taba, prana taje suta ravana maro॥
Lai grha baidya susena sameta, tabai giri drona su bira uparo॥
Ani sajivana hatha dai taba, lachimana ke tuma prana ubaro॥
Ko nahie janata hai jaga mei kapi, sankatamochana nama tiharo॥ 5॥

Ravana yuddha ajana kiyo taba, naga ki phamsa sabai sira daro॥
Sriraghunatha sameta sabai dala, moha bhayo yaha sankata bharo॥
Ani khagesa tabai hanumana ju, bandhana kati sutrasa nivaro॥
Ko nahie janata hai jaga mei kapi, sankatamochana nama tiharo॥ 6॥

Bandhu sameta jabai ahiravana, lai raghunatha patala sidharo॥
Debihim puji bhali bidhi som bali, deu sabai miti mantra bicaro॥
Jaya sahaya bhayo taba hi, ahiravana sainya sameta samharo॥
Ko nahie janata hai jaga mei kapi, sankatamochana nama tiharo॥ 7॥

Kaja kiye bara devana ke tuma, vira mahaprabhu dekhi bicharo॥
Kauna so sankata mora gariba ko, jo tumasom nahie jata hai taro॥
Begi haro hanumana mahaprabhu, jo kachu sankata hoya hamaro॥
Ko nahie janata hai jaga mei kapi, sankatamochana nama tiharo॥ 8॥

॥ Doha॥

Lala deha lali lase, aru dhari lala langura॥
Bajra deha danava dalana, jaya jaya jaya kapi sura॥

॥ Iti sankatamochana hanumanastaka sampurna॥