Home/Devotional Collection/Saraswati Ji Ki Arti

Kajjala purita lochana bhare stana yuga sobhita mukta hare,
veena pustaka ranjita haste bhagavati bharati devi namaste ॥

Jaya saraswati mata jaya jaya he saraswati mata,
sadaguna vaibhava salini tribhuvana vikhyata ॥
Jaya saraswati mata ॥

Candravadani padamasini ghuti mangalakari,
sohem subha hansa savari atula tejadhari ॥
Jaya saraswati mata ॥

Bayem kara mem vina dayem kara mem mala,
sisa mukuta mani sohem gala motiyana mala ॥
Jaya saraswati mata ॥

Devi sarana jo ayem unaka uddhara kiya,
paithi manthara dasi ravana sanhara kiya ॥
Jaya saraswati mata ॥

Vidya jnana pradayini jnana prakasa bharo,
moha aura ajnana timira ka jaga se nasa karo ॥
Jaya saraswati mata ॥

Dhupa dipa phala meva mam svikara karo,
jnanacakṣu de mata bhava se uddhara karo ॥
Jaya saraswati mata ॥

Mam saraswati ji ki arati jo koi nara gavem,
hitakari sukhakari gyana bhakti pavem ॥
Jaya saraswati mata ॥

Jaya saraswati mata jaya jaya he saraswati mata,
sadaguna vaibhava salini tribhuvana vikhyata ॥
Jaya saraswati mata ॥