Home/Devotional Collection/Shri Satyanarayan Ji Ki Arti

Jaya laksmiramana svami jaya laksmiramana |
satyanarayana svami, jana pataka harana ॥
ratnajadita sinhasana, adbhuta chavi rajem |
narada karata niratanra ghanta dhvani bajem ॥
Jaya laksmiramana svami....


Prakata bhayem kalikarana, dvija ko darasa diyo |
budhom bramhana banake, kancana mahala kiyom ॥
Jaya laksmiramana svami....


Durbala bhila kathara, jina para krpa kari |
crandacuda eka raja tinaki vipatti hari ॥
Jaya laksmiramana svami....


Vaisya manoratha payom, sraddha taja dinhi |
so phala bhogyom prabhuji, phera stuti kinhi ॥
Jaya laksmiramana svami....


Bhakti ke bhava karana.China china rupa dharem |
sraddha dharana kinhi, tinake kaja sarem ॥
Jaya laksmiramana svami....


Gvala bala sanga raja, vana mem bhakti kari |
manavancita phala dinho, dina dayalu hari ॥
Jaya laksmiramana svami....


Cadhata prasada savayom, dali phala meva |
dhupa dipa tulasi se raji satya deva ॥
Jaya laksmiramana svami....


Satyanarayanaji ki arati jo koi nara gave |
rddhi siddhi sukha sampatti sahaja rupa pave ॥
Jaya laksmiramana svami....


Jaya laksmiramana svami jaya laksmiramana |
satyanarayana svami, jana pataka harana ॥