Home/Devotional Collection/Shri Shiv ji ki Arti

Karpuragauram karunavataram sansarasaram bhujagendrahaaram |
sada vasantam hradayavinde bhanva bhavani sahitam namami ॥

Om Jai Shiv Omkara, Prabhu Jai Shiv Omkara |
Brahma Vishnu Sada Shiv, Ardhangii Dhara ॥
Om Jai Shiv Omkara…

Ekanana Chaturanan Panchanan Raje |
Hansanan, Garuraasan Vrishvahan Saje ॥
Om Jai Shiv Omkara….

Do Bhuja, Chaar Chaturbhuja Dashabhuja Ati Sohe |
Tiinon Roop Nirakhate Tribhuvan Jan Mohe ॥
Om Jai Shiv Omkara…

Aksamala Vanamala Mundamala Dhari |
Chandana Mrigamad Sohai Bhaale Shashidhaari ॥
Jai Shiv Omkara…

Shvetambara Piitambara Baaghambara Ange |
Brahmadhik Sanakaadhik Pretaadhik Sange ॥
Om Jai Shiv Omkara…

Kara Madhye Kamandalu Au Trishul Dhari |
Jagkarta Jagharta Jagapalan Karta ॥
Jai Shiv Omkara…

Brahma Vishnu Sadashiva Janata Aviveka |
Pranavaksar Ke Madhaya Tinonh Eka ॥
Om Jai Shiv Omkara…

Trigun Swami Ki Aarti Jo Koi Nar Gave |
Kahata Shivananda Swami Mana Vanchita Phala Pave ॥
Jai Shiv Omkara…