Home/Mantra-Yantra Collection/Mantra's of Maa Durga

Goddess Durga should be praised by this mantra for all types of welfare :-

sarvamangalamangalye sive sarvarthasadhike|
Saranye tryambake gauri narayani namostu te|

Goddess Durga should be praised by this mantra to end all types of sorrow and poverty :-

durge smrta harasi bhitimasesajantoh|
Svasthaih Smrta matimativa subham dadasi|
DaridryaduhKhabhayaharini ka tvadanya|
Sarvopakarakaranaya sadardracitta|

In order to achieve health and good luck in life, Goddess Durga should be praised by this mantra :-

dehi saubhagyamarogyam dehi me paramam sukham |
rupam dehi jayam dehi yaso dehi dviso jahi ||

Goddess Durga should be praised by this mantra to destroy evil and fatality :-

saranagatadinartaparitranaparayane|
Sarvasyartihare devi narayani namostu te|

Goddess Durga should be praised by this mantra to destroy the disease :-

roganasesanapahansi tusta rusta tu kaman sakalanabhistan|
Tvamasritanam na vipannaranam tvamasrita hyasrayatam prayanti|

Goddess Durga should be praised by this mantra to obtain progeny :-

nandagopagrhe jata yasodagarbha sambhava |
Tatastau nasayisyami vindhyacalanivasini
namo madhyamaya capagalbhaya cha namo jaghanyaya cha budhanyaya cha ||

Goddess Durga should be praised by this mantra to achieve happiness :-

pranatanam prasida tvam devi visvartiharini |
trailokyavasinamiḍye lokanam varada bhava ||