Home/Mantra-Yantra Collection/108 Names Of Lord Ganesh

1) Om Ganesvaraya namah
2) Om Ganadhyaksaya namah
3) Om Ganaradhyaya namah
4) Om Ganapriyaya namah
5) Om Gananathaya namah
6) Om Ganasvamine namah
7) Om Ganesaya namah
8) Om Gananayakaya namah
9) Om Ganamurtaye namah
10) Om Ganapataye namah
11) Om Ganatratre namah
12) Om Gananjayaya namah
13) Om Ganapaya namah
14) Om Ganakridaya namah
15) Om Ganadevaya namah
16) Om Ganadhipaya namah
17) Om Ganajyesthaya namah
18) Om Ganasresthaya namah
19) Om Ganapresthaya namah
20) Om Ganadhiraje namah
21) Om Ganaraje namah
22) Om Ganagoptre namah
23) Om Ganangaya namah
24) Om Ganadaivataya namah
25) Om Ganabandhave namah
26) Om Ganasuhrde namah
27) Om Ganadhisaya namah
28) Om Ganaprathaya namah
29) Om Ganapriyasakhaya namah
30) Om Ganapriyasuhrde namah
31) Om Ganapriyarataya namah
32) Om Ganapritivivardhanaya namah
33) Om Ganamandalamadhyasthaya namah
34) Om Ganakeliparayanaya namah
35) Om Ganagranye namah
36) Om Ganesanaya namah
37) Om Ganagitaya namah
38) Om Ganocchrayaya namah
39) Om Ganyaya namah
40) Om Ganahitaya namah
41) Om Garjandanasenaya namah
42) Om Ganoddhataya namah
43) Om Ganabhitipramathanaya namah
44) Om Ganabhityapaharakaya namah
45) Om Gananarhaya namah
46) Om Ganapraudhaya namah

47) Om Ganabhartre namah
48) Om Ganaprabhave namah
49) Om Ganasenaya namah
50) Om Ganacaraya namah
51) Om Ganaprajnaya namah
52) Om Ganaikaraje namah
53) Om Ganagrayaya namah
54) Om Gananamne namah
55) Om Ganapalanatatparaya namah
56) Om Ganajite namah
57) Om Ganagarbhasthaya namah
58) Om Ganapravanamanasaya namah
59) Om Ganagarvaparihartre namah
60) Om Ganaya namah
61) Om Gananamaskrtaya namah
62) Om Ganarcitan ghriyugalaya namah
63) Om Ganaraksanakrte namah
64) Om Ganadhyataya namah
65) Om Ganagurave namah
66) Om Ganapranayatatparaya namah
67) Om Ganaganaparitratre namah
68) Om Ganadhiharanoddhuraya namah
69) Om Ganasetave namah
70) Om Gananutaya namah
71) Om Ganaketave namah
72) Om Ganagragaya namah
73) Om Ganahetave namah
74) Om Ganagrahine namah
75) Om Gananugrahakarakaya namah
76) Om Ganagananugrahabhuve namah
77) Om Ganaganavarapradaya namah
78) Om Ganastutaya namah
79) Om Ganapranaya namah
80) Om Ganasarvasvadayakaya namah
81) Om Ganavallabhamurtaye namah
82) Om Ganabhutaye namah
83) Om Ganestadaya namah
84) Om Ganasaukhyapradatre namah
85) Om Ganaduhkhapranasanaya namah

86) Om Ganaprathitananme namah
87) Om Ganabhistakaraya namah
88) Om Ganamanyaya namah
89) Om Ganakhyataya namah
90) Om Ganavitaya namah
91) Om Ganotkataya namah
92) Om Ganapalaya namah
93) Om Ganavaraya namah
94) Om Ganagauravadayakaya namah
95) Om Ganagarjitasantustaya namah
96) Om Ganasvacchandagaya namah
97) Om Ganarajaya namah
98) Om Ganasridaya namah
99) Om Ganabhayakaraya namah
100) Om Ganamurdhabhisiktaya namah
101) Om Ganasainyapurahsaraya namah
102) Om Gunatitaya namah
103) Om Gunamayaya namah
104) Om Gunatrayavibhagakrte namah
105) Om Gunine namah
106) Om Gunakrtidharaya namah
107) Om Gunasaline namah
108) Om Gunapriyaya namah