Home/Mantra-Yantra Collection/Lord Shree Ganesh Mantra

During worship, the Lord Ganesh should be called (Avahana) by this mantra :-

Gananam tva ganapatim havamahe priyanam tva priyapatim havamahe |
nidhinam tva nidhipatim havamahe vaso mama ahamajani garbhadhama tvamajasi garbhadham ||

During worship, devotee should show Deep (sacred lamp) to Lord Ganesh by this mantra :-

Sajyam cha vartisanyuktam vahnina yojitam maya |
dipam grhana devesa trailokyatimirapaham |
bhaktya dipam prayacchami devaya paramatmane |
trahi mam nirayad ghoraddipajyota ||

During worship, Vermilion should be offered to Lord Ganesh by this mantra :-

Sinduram sobhanam raktam saubhagyam sukhavardhanam |
subhadam kamadam caiva sinduram pratigrhyatam ||

Prasad (blessed food) should be offered to Lord Ganesh by this mantra :-

Naivedyam grhyatam deva bhaktim me hyacalam kuru |
ipsitam me varam dehi paratra cha param garatim ||
sarkarakhanḍakhadyani dadhiksiraghrtani cha |
aharam bhaksyabhojyam cha naiveda||

In the worship of Lord Ganesh, Floral Garland should be offered to him by this mantra :-

Malyadini sugandhini malatyadini vai prabho |
mayahrtani puspani grhyantam pujanaya bhoh ||

Janeu (Sacred thread) should be offered to Lord Ganesh by this mantra :-

Navabhistantubhiryuktam trigunam devatamayam|
upavitam maya dattam grhana paramesvara ||

Asana (hassock) should be offered to Lord Ganesh by this mantra :-

Ni su siḍa ganapate ganesu tvamahurvipratamam kavinam |
na rte tvat kriyate kin̄canare mahamarkam maghavancitramarca ||

During worship, devotee should Contemplate (dhyan karana) Lord Ganesh by this mantra :-

kharva sthulatanum gajendravadanam lambodaram sundaram prasyandanmadagandhalubdhamadhupavyalolaganḍasthalama |
dantaghatavidaritarirudhiraih sindurasobhakaram vande salasutasutam ganapatim siddhipradam kamadam ||

During worship, devotee should commemorate (smaran karana) Lord Ganesh by this mantra :-

Pratarnamami caturananavandyamanamicchanukulamakhilam cha varam dadanam |
tam tundilam dvirasanadhipayajnasutram putram vilasacaturam sivayoh sivaya ||