Home/Mantra-Yantra Collection/Mantra's of Goddess Gayatri

During worship, the goddess Gayatri should be called (Avahana) by this mantra :-

ayahi varade devi tryaksare brahmavadini |
gayatri chandasam matarbrahyayone namostu te ||

During worship, devotee should show Deep (sacred lamp) to goddess Gayatri by this mantra :-

dasangadhupam tava ranjanartham nasaya me vighnavidhayakanam |
dattam maya saurabhacurnayuktam grhana matastava sannidhau ca ||

During worship, devotee should pay floral tributes to goddess Gayatri by this mantra :-

om yajnena yajnamayajanta devastani dharmani prathamanyasan |
te ha nakam mahimanah sacanta yatra purve sadhyah santi devah ||

Aarti (A Hindu Ritual in which A light wick is offered to God) of goddess Gayatri should be done by this mantra:-

idartha havih prajananam me astu dasavirah sarvganartha svastaye |
atmasani prajasani pasusani lokasanyabhayasani ||

During worship, devotee should offer betel nut to goddess Gayatri by this mantra :-

om yah falinirya afala apuspayasca puspinih |
brhaspatiprasutastano muncantvartha hasah ||

During worship of goddess Gayatri, flowers should be offered to her by this mantra :-

om osadhih pratimodadadhvam puspavatih prasuvarih |
asca iva sajitvarivinrudhah pariyisnavah ||

During worship, devotee should offer betel leaf to goddess Gayatri by this mantra :-

karpur-jatifala-jayakena hyela-lavangena samanvitena |
maya pradattam mukhavasanartham tambulamangi kuru mataretat ||

During worship, Vermilion should be offered to goddess Gayatri by this mantra :-

om ahiriva bhogaih paryeti bahum jyayahetim paribadhamanah |
hastaghno visva vayunani vidvanpumana pumartha samparipatu visvatah ||

Gayatri Mool Mantra

Om bhurbhuvah swah tatsaviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat

Gayatri Beej Mantra

bhur bhuvah swah