Home/Mantra-Yantra Collection/Lord Hanuman Mantra

During worship of Lord Hanuman, first sit on woolen or blanket cushion (hassock) with east facing. After this, take flower and rice and Contemplate (dhyan karana) Lord Hanuman by this mantra :-

Atulitabaladhamam hemasailabhadeham,
danujavanakrsanum jnaninamagraganyam |
Sakalagunanidhanam vanaranamadhisam,
raghupatipriyabhaktam vatajatam namami ||
Um hanumate namah Dhyanarthe puspani sarmapayami ||

During worship, the Lord Hanuman should be called (Avahana) by this mantra :-

Udyatkotyarkasankasam jagatpraksobhakarakam |
Sriramadghridhyananistham sugrivapramukharcitam ||
Vinnasayantam nadena raksasan marutim bhajet |
Om hanumate namah Avahanarthe puspani samarpayami ||

During worship, asana (hassock) should be offered to Lord Hanuman by this mantra (for asana, offer rose or lotus. Rice or leaves can also be used.) :-

Navaratnamayam divyam caturastramanuttamam |
sauvarnamasanam tubhyam kalpaye kapinayaka ||

During worship, devotee should show Deep (sacred lamp) to Lord Hanuman by this mantra :-

Sajyam cha vartisanyuktam vahnina yojitam maya |
Dipam grhana devesa trailokyatimirapaham ||
Bhaktya dipam prayacchami devaya paramatmane |
Trahi mam nirayad ghorad dipajyotirnamostu te ||
Om hanumate namah, Dipam darshayami ||

During worship, devotee should apologize for his sin to Lord Hanuman by this mantra :-

Mantrahinam kriyahinam bhaktihinam kapisvara |
yatpujitam maya deva! Paripurna tadastu me ||

After this, do Aarti (A Hindu Ritual in which A light wick is offered to God) of lord hanuman.

Hanuman Moola Mantra

Om Shri Hanumate Namah ॥

Hanuman Beej Mantra

|| Aum aeem bhreem hanumate, shree ram dootaaya namaha ||