Home/Mantra-Yantra Collection/108 Names of Shree Krishna

1. Srī krsnaya namaḥ
2. Srī vallabhaya namah
3. Sarginne namah
4. Visvaksenaya namah
5. Svasid'dhidaya namah
6. Ksīrodadhamne namah
7. VyuheSaya namah
8. SesaSayine namah
9. Jaganmayaya namah
10. Bhaktigamyaya namah
11. Trayīmurtaye namah
12. Bharartavasudhastutaya namah
13. Devadevaya namah
14. Dayasindhave namah
15. Devaya namah
16. DevaSikhamanaye namah
17. Sukhabhavaya namah
18. Sukhadharaya namah
19. Mukandaya namah
20. MuditaSayaya namah
21. Avikrayaya namah
22. Kriyamurtaye namah
23. Adhyatmasvasvarupavate namah
24. Sisṭabhilaksyaya namah
25. Bhutatmane namah
26. Dharmatranarthacesṭitaya namah
27. Antaryamine namah
28. Kalarupaya namah
29. Kalavayavasaksikaya namah
30. Vasudhayasaharanaya namah
31. Naradapreranonmukhaya namah
32. Prabhusnave namah
33. Naradondītaya namah
34. Lokaraksaparayanaya namah
35. Rauhineyakrtanandaya namah
36. Yogajnananiyojakaya namah
37. Mahaguhantarniksiptaya namah
38. Puranavapuse namah
39. atmavate namah
40. SuravanSaikadhiye namah
41. Sauraye namah
42. KansaSakavisadakrte namah
43. Vasudevollasacchaktaye namah
44. Devakyasṭamagarbhagaya namah

45. Vasudevastutaya namah
46. ​​Srīmate namah
47. Devakīnandanaya namah
48. Haraye namah
49. aScaryabalaya namah
50. Srī vatsalaksmavaksase namah
51. Caturbhujaya namah
52. Svabhavotkrsṭasadbhavaya namah
53. Krsnasṭamyantasambhavaya namah
54. Prajapatyarksasambhutaya namah
55. NiSīthasamayoditaya namah
56. Saṅkhacakragadapadmapanaye namah
57. Padmanibheksanaya namah
58. Kirīṭine namah
59. Kaustubhoraskaya namah
60. Sfuranmakarakunḍalaya namah
61. Pītavasase namah
62. GhanaSyamaya namah
63. Kuncitancitakuntalaya namah
64. Suvyaktavyaktabharanaya namah
65. Sutikagrhabhusanaya namah
66. Karagarandhakaraghnaya namah
67. Pitrpragjanmasucakaya namah
68. Vasudevastutaya namah
69. Strotraya namah
70. Tapatrayanivaranaya namah
71. Niravadyaya namah
72. Kriyamurtaye namaḥ
73. N'yayavakyaniyojakaya namah
74. Adrsṭacesṭaya namah
75. Kuṭasthaya namah
76. Dhrtalaukikavigrahaya namah
77. Maharsimanasollasaya namah
78. Mahīmaṅgaladayakaya namah
79. Santositasuravrataya namah
80. Sadhucittaprasadakaya namah

81. Janakopayanirdesṭre namah
82. Devakīnayanotsavaya namah
83. Pitrpanipariskaraya namah
84. Mohitagararaksakaya namah
85. SvaSaktyud'dhaṭitaSesakapaṭaya namah
86. Pitrvahakaya namah
87. Sesoragafanacchatraya namah
88. Sesoktakhyasahastrakaya namah
89. Yamunapuravidhvansine namah
90. Svabhasodbhasitavrajaya namah
91. Krtatmavidyavin'yasaya namah
92. Yogamayagrasambhavaya namah
93. Durganiveditodbhavaya namah
94. YaSodatalpaSayakaya namah
95. Nandagopotsavasfurtaye namah
96. Vajranandakarodayaya namah
97. SujatajatakarmaSriye namah
98. Gopībhadroktinirvrtaya namah
99. Alīkanidropagamaya namah
100. Putanastanapīḍanaya namah
101. Stan'yattaputanapranaya namah
102. PutanakroSakarakaya namah
103. Vin'yastaraksagodhulaye namah
104. YaSodakaralalitaya namah
105. NandaghrataSiromadhyaya namah
106. Putanasugatipradaya namah
107. Balaya namah