Home/Mantra-Yantra Collection/108 Names Of Maa Laxmi

1) Om Prakrtyai namah ।
2) Om Vikrtyai namah ।
3) Om Vidyayai namah ।
4) Om Sarvabhutahitapradayai namah ।
5) Om Sraddhayai namah ।
6) Om Vibhutyai namah ।
7) Om Surabhyai namah ।
8) Om Paramatmikayai namah ।
9) Om Vace namah ।
10) Om Padmalayayai namah ।
11) Om Padmayai namah ।
12) Om Sucaye nama. 13) Om Svahayai namah ।
14) Om Svadhayai namah ।
15) Om Sudhayai namah ।
16) Om Dhanyayai namah ।
17) Om Hiranmayyai namah ।
18) Om Laksmyai namah ।
19) Om Nityapustayai namah ।
20) Om Vibhavaryai namah ।
21) Om Adityai namah ।
22) Om Ditye namah ।
23) Om Dipayai namah ।
24) Om Vasudhayai namah ।
25) Om Vasudharinyai namah ।
26) Om Kamalayai namah ।
27) Om Kantayai namah ।
28) Om Kamaksyai namah ।
29) Om Krodhasambhavayai namah ।
30) Om Anugrahapradayai namah ।
31) Om Buddhaye namah ।
32) Om Anaghayai namah ।
33) Om Harivallabhayai namah ।
34) Om Asokayai namah ।
35) Om Amrtayai namah ।
36) Om Diptayai namah ।
37) Om Lokasokavinasinyai namah ।
38) Om Dharmanilayayai namah ।
39) Om Karunayai namah ।
40) Om Lokamatre namah ।
41) Om Padmapriyayai namah ।
42) Om Padmahastayai namah ।

43) Om Padmaksyai namah ।
44) Om Padmasundaryai namah ।
45) Om Padmodbhavayai namah ।
46) Om Padmamukhyai namah ।
47) Om Padmanabhapriyayai namah ।
48) Om Ramayai namah ।
49) Om Padmamaladharayai namah ।
50) Om Devyai namah ।
51) Om Padminyai namah ।
52) Om Padmagandhinyai namah ।
53) Om Punyagandhayai namah ।
54) Om Suprasannayai namah ।
55) Om Prasadabhimukhyai namah ।
56) Om Prabhayai namah ।
57) Om Candravadanayai namah ।
58) Om Candrayai namah ।
59) Om Candrasahodaryai namah ।
60) Om Caturbhujayai namah ।
61) Om Candrarupayai namah ।
62) Om Indirayai namah ।
63) Om Indusitalayai namah ।
64) Om Ahladajananyai namah ।
65) Om Pustayai namah ।
66) Om Sivayai namah ।
67) Om Sivakaryai namah ।
68) Om Satyai namah ।
69) Om Vimalayai namah ।
70) Om Visvajananyai namah ।
71) Om Tustayai namah ।
72) Om Daridryanasinyai namah ।
73) Om Pritipuskarinyai namah ।
74) Om Santayai namah ।
75) Om Suklamalyambarayai namah ।
76) Om Sriyai namah ।
77) Om Bhaskaryai namah ।
78) Om Bilvanilayayai namah ।
79) Om Vararohayai namah ।
80) Om Yasasvinayai namah ।

81) Om Vasundharayai namah ।
82) Om Udaraṅgayai namah ।
83) Om Harinyai namah ।
84) Om Hemamalinyai namah ।
85) Om Dhanadhanyakarye namah ।
86) Om Siddhaye namah ।
87) Om Strainasaumyayai namah ।
88) Om Subhapradaye namah ।
89) Om Nr̥pavesmagatanandayai namah ।
90) Om Varalaksmyai namah ।
91) Om Vasupradayai namah ।
92) Om Subhayai namah ।
93) Om Hiranyaprakarayai namah ।
94) Om Samudratanayayai namah ।
95) Om Jayayai namah ।
96) Om Maṅgaḷa devyai namah ।
97) Om Visnuvaksassthalasthitayai namah ।
98) Om Visnupatnyai namah ।
99) Om Prasannaksyai namah ।
100) Om Narayanasamasritayai namah ।
101) Om Daridryadhvansinyai namah ।
102) Om Devyai namah ।
103) Om Sarvopadrava varinyai namah ।
104) Om Navadurgayai namah ।
105) Om Mahakalyai namah ।
106) Om Brahmavisnusivatmikayai namah ।
107) Om Trikalajnanasampannayai namah ।
108) Om Bhuvanesvaryai namah ।