Home/Mantra-Yantra Collection/108 Names Of Lord Shri Ram

1) Om Rajivalochanaya namah
2) Om Srimate namah
3) Om Sriramaya namah
4) Om Raghupungavaya namah
5) Om Rabhadraya namah
6) Om Sadacaraya namah
7) Om Rajendraya namah
8) Om Janakipataye namah
9) Om Agraganyaya namah
10) Om Varenyaya namah
11) Om Varadaya namah
12) Om Paramesvaraya namah
13) Om Janardanaya namah
14) Om Jitamitraya namah
15) Om Pararthaikaprayojanaya namah
16) Om Visvamitrapriyaya namah
17) Om Dantaya namah
18) Om Satrujite namah
19) Om Satrutapanaya namah
20) Om Sarvajnaya namah
21) Om Sarvadevadaye namah
22) Om Saranyaya namah
23) Om Valimardanaya namah
24) Om Jnanabhavyaya namah
25) Om Aparicchedyaya namah
26) Om Vagmine namah
27) Om Satyavrataya namah
28) Om Sucaye namah
29) Om Jnanagamyaya namah
30) Om Drdhaprajnaya namah
31) Om Kharadhvansine namah
32) Om Pratapavate namah
33) Om Dyutimate namah
34) Om Atmavate namah
35) Om Viraya namah
36) Om Jitakrodhaya namah

37) Om Arimardanaya namah
38) Om Visvarupaya namah
39) Om Visalaksaya namah
40) Om Prabhave namah
41) Om Parivrdhaya namah
42) Om Drdhaya namah
43) Om Isaya namah
44) Om Khadgadharaya namah
45) Om Srimate namah
46) Om Kausaleyaya namah
47) Om Anasuyakaya namah
48) Om Vipulansaya namah
49) Om Mahoraskaya namah
50) Om Paramesthine namah
51) Om Parayanaya namah
52) Om Satyavrataya namah
53) Om Satyasandhaya namah
54) Om Gurave namah
55) Om Paramadharmikaya namah
56) Om Lokajnaya namah
57) Om Lokavandyaya namah
58) Om Lokatmane namah
59) Om Lokakrte namah
60) Om Parasmai namah
61) Om Anadaye namah
62) Om Bhagavate namah
63) Om Sevyaya namah
64) Om Jitamayaya namah
65) Om Raghudvahaya namah
66) Om Ramaya namah
67) Om Dayakaraya namah
68) Om Daksaya namah
69) Om Sarvajnaya namah
70) Om Sarvapavanaya namah
71) Om Brahmanyaya namah
72) Om Nitimate namah

73) Om Goptre namah
74) Om Sarvadevamayaya namah
75) Om Haraye namah
76) Om Sundaraya namah
77) Om Pitavasase namah
78) Om Sutrakaraya namah
79) Om Puratanaya namah
80) Om Saumyaya namah
81) Om Maharsaye namah
82) Om Kodandine namah
83) Om Sarvajnaya namah
84) Om Sarvakovidaya namah
85) Om Kavaye namah
86) Om Sugrivavaradaya namah
87) Om Sarvapunyadhikapradaya namah
88) Om Bhavyaya namah
89) Om Jitarisadvargaya namah
90) Om Mahodaraya namah
91) Om Aghanasanaya namah
92) Om Sukirtaye namah
93) Om Adipurusaya namah
94) Om Kantaya namah
95) Om Punyakrtagamaya namah
96) Om Akalmasaya namah
97) Om Caturbahave namah
98) Om Sarvavasaya namah
99) Om Durasadaya namah
100) Om Smitabhasine namah
101) Om Nivrttatmane namah
102) Om Smrtimate namah
103) Om Viryavate namah
104) Om Prabhave namah
105) Om Dhiraya namah
106) Om Dantaya namah
107) Om Ghanasyamaya namah
108) Om Sarvayudhavisaradaya namah