Home/Mantra-Yantra Collection/108 Names Of Shirdi Sai Baba

(1) Om Shri Sai nathaya namah
(2) Om Shri Sai lakshmi narayanaya namah
(3) Om Shri Sai krishna ram shiva maruthyadhi rupaya namah
(4) Om Shri Sai sesaSai ne namah
(5) Om Shri Sai gedhavarithata sirdhivasi ne namah
(6) Om Shri Sai bhakta hrudalayaya namah
(7) Om Shri Sai sarva hrunnilayaya namah
(8) Om Shri Sai bhuta vasaya namah
(9) Om Shri Sai bhutha bhavisyadbhava varnithaya namah
(10) Om Shri Sai kala thiithaya namah
(11) Om Shri Sai kalaya namah
(12) Om Shri Sai kala kalaya namah
(13) Om Shri Sai kaladarpa damanaya namah
(14) Om Shri Sai mrutyunjayaya namah
(15) Om Shri Sai amarthyaya namah
(16) Om Shri Sai marathya bhayapradhaya namah
(17) Om Shri Sai jiivadharaya namah
(18) Om Shri Sai sarvadharaya namah
(19) Om Shri Sai bhaktavana samarthaya namah
(20) Om Shri Sai bhaktavana prathikjanaya namah
(21) Om Shri Sai anna vastra daya namah
(22) Om Shri Sai arugya ksimadaya namah
(23) Om Shri Sai dhana maṅgalyapradaya namah
(24) Om Shri Sai budhdi sidhdi pradaya namah
(25) Om Shri Sai putra mitra kalathara bandhudaya namah
(26) Om Shri Sai yogaksima vahaya namah
(27) Om Shri Sai apadbhandhavaya namah
(28) Om Shri Sai margabandhavi namah
(29) Om Shri Sai bhukti mukti svargapavargadaya namah
(30) Om Shri Sai priyaya namah
(31) Om Shri Sai priti vardhanaya namah
(32) Om Shri Sai antharyamini namah
(33) Om Shri Sai sakcitatmani namah
(34) Om Shri Sai nityanandaya namah
(35) Om Shri Sai parama sukhadaya namah
(36) Om Shri Sai paramisvaraya namah
(37) Om Shri Sai parabrahmani namah
(38) Om Shri Sai paramatmani namah

(39) Om Shri Sai jnana svarupini namah
(40) Om Shri Sai jagatha pithre namah
(41) Om Shri Sai bhaktanama matharu datharu pithamahaya namah
(42) Om Shri Sai bhaktabhaya pradhaya namah
(43) Om Shri Sai bhakta para dhinaya namah
(44) Om Shri Sai bhaktanugraha karaya namah
(45) Om Shri Sai saranagatha vatsalaya namah
(46) Om Shri Sai bhakti sakti pradaya namah
(47) Om Shri Sai gnana yraghya pradaya namah
(48) Om Shri Sai prima pradaya namah
(49) Om Shri Sai samskhaya hrudaya dovurbhalya papa karma vasanaa ksayakaraya namah
(50) Om Shri Sai hrudayagranthi bhidakaya namah
(51) Om Shri Sai karma dhvamsiini namah
(52) Om Shri Sai su-sathva sthithaya namah
(53) Om Shri Sai gunathitha gunathmani namah
(54) Om Shri Sai anantha kalyana gunaya namah
(55) Om Shri Sai amitha parakramaya namah
(56) Om Shri Sai jayini namah
(57) Om Shri Sai durdharsa ksobyaya namah
(58) Om Shri Sai aparajitaya namah
(59) Om Shri Sai trilukisu avighatha gatayi namah
(60) Om Shri Sai asakya rahitaya namah
(61) Om Shri Sai sarva sakti murthayi namah
(62) Om Shri Sai surupa sundaraya namah
(63) Om Shri Sai sulucanaya namah
(64) Om Shri Sai bahurupa visvamuurthayi namah
(65) Om Shri Sai arupavyaktaya namah
(66) Om Shri Sai acintyaya namah
(67) Om Shri Sai suksmaya namah
(68) Om Shri Sai sarvantharyamini namah
(69) Om Shri Sai manuvaga thithaya namah
(70) Om Shri Sai primamurthayi namah
(71) Om Shri Sai sulabha durlabhaya namah
(72) Om Shri Sai asahaya sahayaya namah
(73) Om Shri Sai anatha natha dinabandhavi namah
(74) Om Shri Sai sarvabhara bhruti namah
(75) Om Shri Sai akarmanika karma sukarmini namah
(76) Om Shri Sai punyasravana kirthanaya namah

(77) Om Shri Sai thirthaya namah
(78) Om Shri Sai vasudivaya namah
(79) Om Shri Sai satamgathayi namah
(80) Om Shri Sai satyanarayanaya namah
(81) Om Shri Sai lokanathaya namah
(82) Om Shri Sai pavananaghaya namah
(83) Om Shri Sai amruthamsavi namah
(84) Om Shri Sai bhaskara prabhaya namah
(85) Om Shri Sai bramhacarya tapascaryadi suvthaya namah
(86) Om Shri Sai satyadharma parayanaya namah
(87) Om Shri Sai sidhdesvaraya namah
(88) Om Shri Sai sidhda saṅkalpaya namah
(89) Om Shri Sai yogesvaraya namah
(90) Om Shri Sai bhagvati namah
(91) Om Shri Sai bhakta vatsalaya namah
(92) Om Shri Sai sathpurusaya namah
(93) Om Shri Sai purusutthamaya namah
(94) Om Shri Sai satyatatva budhakaya namah
(95) Om Shri Sai kamadi sadyri dvamsini namah
(96) Om Shri Sai abhidanandama bhava pradhaya namah
(97) Om Shri Sai samasarvamatha sammataya namah
(98) Om Shri Sai sri daksina murthiyi namah
(99) Om Shri Sai sri veṅkatisa ramanaya namah
(100) Om Shri Sai adbhuthanantha caryaya namah
(101) Om Shri Sai prapannarthi haraya namah
(102) Om Shri Sai samsara sarva dukha ksayakaraya namah
(103) Om Shri Sai sarva vitsarvato mukhaya namah
(104) Om Shri Sai sarvantharbhahi stitaya namah
(105) Om Shri Sai sarvamaṅgala karaya namah
(106) Om Shri Sai sarvabhisita pradhaya namah
(107) Om Shri Sai samarasa sammarga sthapanaya namah
(108) Om Shri Sai samartha sadguru Shri Sai nathaya namah