Home/Mantra-Yantra Collection/Maa Saraswati Mantra

Goddess Saraswati adoration mantra :-

Ya kundendu tushara hara dhavala ya subhra vrstavita.
Ya veena var danda mandita kara ya sweta padmasana..
Ya brahmachyutta sankarah Prabhrtirbhi devai sada vandita.
Sa mama patu saraswati bhagavati nihsesa jadya paha.

Goddess Saraswati tantroktam mantra :-

Ya devi sarvabhutesu buddhirupenasansthita.
Namastasyai namastasyai namastasyai namo namah.

Saraswati moola mantra:- Om em sarasvatyai em namah.

Sarasvati jaap (chant) mantra:- Om aim hrim klim mahasarasvati devyai namah.

Goddess Saraswati gayatri mantra:

Om saraswatyai vidhamahe, brahmaputrayai dhimahi.
Tanno devi prachodayata.
Om waag devyai vidhamahe kama rajya dhimahi.
Tanno saraswatih Prachodayata.

Goddess saraswati mantra for success in examination :-

Om namah srim srim aham vada vada vagvadini bhagavati saraswatyai namah svaha vidyam dehi mama hrim saraswatyai svaha.

Goddess saraswati mantra for eradication of exam fear :-

Om aim hrim srim vina pustaka dharinim mam bhaya nivaraya nivaraya abhayam dehi dehi svaha.

To increase memory power, this goddess saraswati mantra should be used :-

Ghantasulahalani sankhamusale cakram dhanuh sayakam hastabjairdaghatim dhanantavilasacchitansu tulyaprabham. Gauridehasamudbhava trinayanamandharabhutam mahapurvamantra sarasvati manumaje sumbhadi daityardinim.

To sharp memory power, this goddess saraswati mantra should be used :-

sarasvati mahabhage vidye kamala locane. Vidyarupe visalaksi vidya dehi namostute..