Home/Mantra-Yantra Collection/Shri Shani Dev Mantra

During worship of Lord Shani Dev, he should be called (Avahana) by this mantra :-

Nilambarah suladharah kiriti grdhrasthita straskaro dhanustaman |
caturbhujah surya sutah prasantah sadastu mahyam varadolpagami ||

Arghya (water offering to a Deity) should be offered to Lord Shani Dev by this mantra :-

Om shanidev namastestu grhana karuna kara |
arghyam cha falam sanyuktam gandhamalyaksatai yutam ||

During worship, devotee should show Deep (sacred lamp) to Lord Shani Dev by this mantra :-

Sajyam cha vartisanyuktam vahnina yojitam maya |
dipam grhana devesam trelokya timira paham
Bhaktya dipam prayacchami devaya paramatmane ||

Yajnopavita (Sacred thread) should be offered to Lord Shani Dev by this mantra :-

Paramesvarah narvabhastantu bhiryuktam trigunam devata mayam |
upa vitam maya dattam grhana paramesvarah ||

Floral garland should be offered to Lord Shani Dev by this mantra :-

Nila kamala sugandhini malyadini vai prabho |
mayahrtani puspani grhyantam pujanaya bhoh ||

Cloths should be offered to Lord Shani Dev by this mantra :-

Shanidevah sitavatosna santranam lajjayam raksanam param |
devalaṅkaranam vastra bhatah Shanti prayaccha mein ||

Mustard oil bath should be given to lord Shani Dev by this mantra :-

Bho shanidevah sarasom taila vasita snigadhata |
hetu tubhyam-pratigrhayantam ||

Water should be offered to Lord Shani Dev by this mantra :-

Om sarvatirtha samudabhutam padyam gandhadibhiryutam |
anista hartta grhanedam bhagavana shani devatah ||

During worship, asana (hassock) should be offered to Lord Shani Dev by this mantra :-

Om vichitra ratna khacita divyastarana sanyuktam |
svarna sinhasana charu grhisva shanideva pujitah ||