Home/Mantra-Yantra Collection/Sacred Mantra's of Lord Shiva

During worship, give bath to Lord Shiva by this mantra :-

Om varunasyottambhanamasi varunasya sakambha sarjjanistho |
varunasya rtasadanyasi varunasya rtasadanamasi varunasya rtasadanamasid ||

During worship of Lord Shiva, offer Yagyopaveet (sacred thread) by this mantra :-

Om brahma jjnanaprathamam purastadvisimatah suruco vena avah |
sa budhnya upama asya visthah satasca yonimasatasca vivah ||

During worship, devotee should offer Gandha (Sacred fragrance) to Lord shiva by this mantra :-

Om namah svabhyah svapatibhyasca vo namo namo bhavaya cha rudraya cha namah |
sarvaya cha pasupataye cha namo nilagrivaya cha sitikanthaya cha ||

During worship, devotee should offer Dhoop (Sacred incense stick) to Lord shiva by this mantra :-

Om namah kapardine cha vyupta kesaya cha namah sahastraksaya cha satadhanvane cha |
namo girisayaya cha sipivistaya cha namo medhustamaya cesumate cha ||

During worship, devotee should offer Flower to Lord shiva by this mantra :-

Om namah paryaya cavaryaya cha namah prataranaya cottaranaya cha |
namastirthyaya cha kulyaya cha namah saspyaya cha phenyaya cha ||

During worship, devotee should offer Naivedya (Sacred Food Consecrated to a Deity) to Lord shiva by this mantra :-

Om namo jyesthaya cha kanisthaya cha namah purvajaya caparajaya cha |
namo madhyamaya capagalbhaya cha namo jaghanyaya cha budhanyaya cha ||

During worship, devotee should offer betel leaf, betel nut to Lord shiva by this mantra :-

Om ima rudraya tavase kapardine ksayadviraya prabharamahe matih |
yasa samasad dvipade catuspade visvam pustam grame astimannanaturam ||

During worship, devotee should offer arOmatic oil to Lord shiva by this mantra :-

Om namah kapardine cha vyupta kesaya cha namah sahastraksaya cha satadhanvane cha |
namo girisayaya cha sipivistaya cha namo medhustamaya cesumate cha ||

During worship, devotee should show Deep (sacred lamp) to Lord shiva by this mantra :-

Om namah aradhe catriraya cha namah sighrayaya cha sibhyaya cha |
namah urmyaya cavasvanyaya ca namo nadeyaya cha dvipyaya cha ||

During worship, devotee should offer Bilvptra (a sacred leaf of a tree named Quince) to Lord shiva by this mantra :-

darsanam bilvapatrasya sparsanam papanasanam |
aghorapapasanharam bilvapatram sivarpanam ||