Home/Mantra-Yantra Collection/108 Names of Lord Surya

(1) Om Arunaya namah
(2) Om Saranyaya namah
(3) Om Karunarasasindhave namah
(4) Om Asamanabalaya namah
(5) Om Artaraksakaya namah
(6) Om Adityaya namah
(7) Om Adibhutaya namah
(8) Om Akhilagamavedine namah
(9) Om Acyutaya namah
(10) Om Akhilajnaya namah
(11) Om Anantaya namah
(12) Om Inaya namah
(13) Om Visvarupaya namah
(14) Om Ijyaya namah
(15) Om Indraya namah
(16) Om Bhanave namah
(17) Om Indiramandiraptaya namah
(18) Om Vandaniyaya namah
(19) Om Isaya namah
(20) Om Suprasannaya namah
(21) Om Susilaya namah
(22) Om Suvarcase namah
(23) Om Vasupradaya namah
(24) Om Vasave namah
(25) Om Vasudevaya namah
(26) Om Ujjvala namah
(27) Om Ugrarupaya namah
(28) Om Urdhvagaya namah
(29) Om Vivasvate namah
(30) Om Udyatkiranajalaya namah
(31) Om Hrsikesaya namah
(32) Om Urjasvalaya namah
(33) Om Viraya namah
(34) Om Nirjaraya namah
(35) Om Jayaya namah
(36) Om Urudvayabhavarupayuktasarathaye namah

(37) Om Rsivandyaya namah
(38) Om Rugghantre namah
(39) Om Rksacakracaraya namah
(40) Om Rjusvabhavacittaya namah
(41) Om Nityastutyaya namah
(42) Om Rkaramatrkavarnarupaya namah
(43) Om Ujjvalatejase namah
(44) Om Rksadhinathamitraya namah
(45) Om Puskaraksaya namah
(46) Om Luptadantaya namah
(47) Om Santaya namah
(48) Om Kantidaya namah
(49) Om Ghanaya namah
(50) Om Kanatkanakabhusaya namah
(51) Om Khadyotaya namah
(52) Om Lunitakhiladaityaya namah
(53) Om Satyanandasvarupine namah
(54) Om Apavargapradaya namah
(55) Om Artasaranyaya namah
(56) Om Ekakine namah
(57) Om Bhagavate namah
(58) Om Srsṭisthityantakarine namah
(59) Om Gunatmane namah
(60) Om Ghrnibhrte namah
(61) Om Brhate namah
(62) Om Brahmane namah
(63) Om Aisvaryadaya namah
(64) Om Sarvaya namah
(65) Om Haridasvaya namah
(66) Om Sauraye namah
(67) Om Dasadiksamprakasaya namah
(68) Om Bhaktavasyaya namah
(69) Om Ojaskaraya namah
(70) Om Jayine namah
(71) Om Jagadanandahetave namah
(72) Om Janmamrtyujaravyadhivarjitaya namah

(73) Om Uccasthana samaruḍharathasthaya namah
(74) Om Asuraraye namah
(75) Om Kamaniyakaraya namah
(76) Om Abjavallabhaya namah
(77) Om Antarbahih prakasaya namah
(78) Om Acintyaya namah
(79) Om Atmarupine namah
(80) Om Acyutaya namah
(81) Om Amaresaya namah
(82) Om Parasmai jyotise namah
(83) Om Ahaskaraya namah
(84) Om Ravaye namah
(85) Om Haraye namah
(86) Om Paramatmane namah
(87) Om Tarunaya namah
(88) Om Varenyaya namah
(89) Om Grahanampataye namah
(90) Om Bhaskaraya namah
(91) Om Adimadhyantarahitaya namah
(92) Om Saukhyapradaya namah
(93) Om Sakalajagatampataye namah
(94) Om Suryaya namah
(95) Om Kavaye namah
(96) Om Narayanaya namah
(97) Om Paresaya namah
(98) Om Tejorupaya namah
(99) Om Hiranyagarbhaya namah
(100) Om Sampatkaraya namah
(101) Om Aiṁ isṭarthadaya namah
(102) Om Aṁ suprasannaya namah
(103) Om Srimate namah
(104) Om Sreyase namah
(105) Om Saukhyadayine namah
(106) Om Diptamurtaye namah
(107) Om Nikhilagamavedyaya namah
(108) Om Nityanandaya namah