Home/Mantra-Yantra Collection/Maa Vaishno Devi Mantra

During worship of goddess Vaishno Devi, water should be offered to her by this mantra :-

Om sarvatirtha samudabhutam padyam gandhadi-bhiryutam |
anisṭa-harta grhanedam bhagavati bhakta-vatsala ||
Om sri vaisnavi namaḥ | padyoḥ padyam samarpayami ||

Dakshina (A Donation To An Officiating Priest Or God) should be offered to goddess Vaishno Devi by this mantra :-

hiranyagarbha-garbhastham hema bijam vibhavasoḥ |
anantam punyafala damataḥ santi prayaccha me ||

Sandal should be offered to goddess Vaishno Devi by this mantra :-

Om srikhanda-candanam divyam gandhadhyam sumanoharam |
vilepana matesvari candanam prati-grhayantam ||

Milk bath should be given to goddess Vaishno Devi by this mantra :-

Payastu vaisno samuda-bhutam madhuramlam sasi-prabham |
dadhya-nitam maya snanartha prati-grhayantam ||

Cloths should be offered to goddess Vaishno Devi by this mantra :-

Sita-sitosna-santranam lajjaya raksanam param |
deha-laṅkarana vastramataḥ santi prayaccha me ||

In the worship of goddess Vaishno Devi, Floral Garland should be offered to her by this mantra :-

Malya dini sugandhini malyadini vai devi|
maya-hrtani-puspani grhayanta pujanaya bho ||

Bilvpatra (a sacred leaf of a tree named Quince) and flowers should be offered to goddess Vaishno Devi by this mantra :-

Bandaruja-nambadara mandara priye dhimahi|
mandara jani puspani rakta-puspani-pehi bho ||

Arghya (water offering to a Deity) should be offered to goddess Vaishno Devi by this mantra :-

Om vaishno devi namaste-stu grhana karunakari|
arghya cha falam sanyuktam gandhamalya-ksataiyutam ||

During worship, the goddess vaishno should be called (Avahana) by this mantra :-

Om sahastra sirsaḥ purusaḥ sahastraksaḥ sahastra-patasa-bhumigvam savveta-staputva yatisṭha darsagulam |
agaccha vaisno devi sthane-catra sthiro bhava ||