Home/Mantra-Yantra Collection/108 Names Of Lord Vishnu

1 - Om visvasmai namah
2 - Om visnave namah
3 - Om vasatkaraya namah
4 - Om bhutabhavyabhavatprabhave namah
5 - Om bhutakrte namah
6 - Om bhutabhrte namah
7 - Om bhavaya namah
8 - Om bhutatmane namah
9 - Om bhutabhavanaya namah
10 - Om putatmane namah
11 - Om paramatmane namah
12 - Om muktanaṁ paramayai gataye namah
13 - Om avyayaya namah
14 - Om purusaya namah
15 - Om saksine namah
16 - Om ksetrajnaya namah
17 - Om aksaraya namah
18 - Om yogaya namah
19 - Om yogavidaṁ netre namah
20 - Om pradhanapurusesvaraya namah
21 - Om narasinhavapuse namah
22 - Om srimate namah
23 - Om kesavaya namah
24 - Om purusottamaya namah
25 - Om sarvasmai namah
26 - Om sarvaya namah
27 - Om sivaya namah
28 - Om sthanave namah
29 - Om bhutadaye namah
30 - Om nidhayevyayaya namah
31 - Om sambhavaya namah
32 - Om bhavanaya namah
33 - Om bhartre namah
34 - Om prabhavaya namah
35 - Om prabhave namah
36 - Om isvaraya namah
37 - Om svayambhuve namah

38 - Om sambhave namah
39 - Om adityaya namah
40 - Om puskaraksaya namah
41 - Om mahasvanaya namah
42 - Om anadinidhanaya namah
43 - Om dhatre namah
44 - Om vidhatre namah
45 - Om dhatave uttamaya namah
46 - Om aprameyaya namah
47 - Om hrsikesaya namah
48 - Om padmanabhaya namah
49 - Om amaraprabhave namah
50 - Om visvakarmane namah
51 - Om manave namah
52 - Om tvastre namah
53 - Om sthavisthaya namah
54 - Om sthaviraya dhruvaya namah
55 - Om agrahyaya namah
56 - Sasvataya namah
57 - Om krsnaya namah
58 - Om lohitaksaya namah
59 - Om pratardanaya namah
60 - Om prabhutaya namah
61 - Om trikakubdhamne namah
62 - Om pavitraya namah
63 - Om maganlaparaya namah
64 - Om isanaya namah
65 - Om pranadaya namah
66 - Om pranaya namah
67 - Om jyesthaya namah
68 - Om sresthaya namah
69 - Om prajapataye namah
70 - Om hiranyagarbhaya namah
71 - Om bhugarbhaya namah

72 - Om madhavaya namah
73 - Om madhusudanaya namah
74 - Om isvaraya namah
75 - Om vikramine namah
76 - Om dhanvine namah
77 - Om medhavine namah
78 - Om vikramaya namah
79 - Om kramaya namah
80 - Om anuttamaya namah
81 - Om duradharsaya namah
82 - Om krtajnaya namah
83 - Om krtaye namah
84 - Om atmavate namah
85 - Om suresaya namah
86 - Om saranaya namah
87 - Om sarmane namah
88 - Om visvaretase namah
89 - Om prajabhavaya namah
90 - Om anhe namah
91 - Om sanvatsaraya namah
92 - Om vyalaya namah
93 - Om pratyayaya namah
94 - Om sarvadarsanaya namah
95 - Om ajaya namah
96 - Om sarvesvaraya namah
97 - Om siddhaya namah
98 - Om siddhaye namah
99 - Om sarvadaye namah
100 - Om acyutaya namah
101 - Om vrsakapaye namah
102 - Om ameyatmane namah
103 - Om sarvayogaviniḥsrtaya namah
104 - Om vasave namah
105 - Om vasumanase namah
106 - Om satyaya namah
107 - Om samatmane namah
108 - Om asammitaya namah