होम/मंत्र-यंत्र संग्रह/श्री साईं बाबा के १०८ नाम

(1)ॐ श्री सांई नाथाय नमह:
(2)ॐ श्री सांई लक्ष्मी नारायनाय नमह:
(3)ॐ श्री सांई कृष्ण् राम शिवा मारुथ्याधी रूपाया नमह:
(4) ॐ श्री सांई शेषसांई ने नमह:
(5)ॐ श्री सांई गोधवरिथता शिर्धिवसि ने नमह:
(6)ॐ श्री सांई भक्ता ह्रुदालयाया नमह:
(7)ॐ श्री सांई सर्वा ह्रुन्निलयाया नमह:
(8)ॐ श्री सांई भूता वासया नमह:
(9)ॐ श्री सांई भूथा भविश्यद्भावा वर्निथाया नमह:
(10)ॐ श्री सांई काला थिइथाया नमह:
(11)ॐ श्री सांई कालाया नमह:
(12)ॐ श्री सांई काला कालाया नमह:
(13)ॐ श्री सांई कालदर्पा दमनाया नमह:
(14)ॐ श्री सांई म्रुत्युंजयाया नमह:
(15)ॐ श्री सांई अमर्थ्याया नमह:
(16)ॐ श्री सांई मरथ्या भयप्रधाया नमह:
(17)ॐ श्री सांई जिइवधाराया नमह:
(18) ॐ श्री सांई सर्वधाराया नमह:
(19) ॐ श्री सांई भक्तावना समर्थाया नमह:
(20)ॐ श्री सांई भक्तवना प्रथिक्जनाय नमह:
(21)ॐ श्री सांई अन्ना वस्त्रा दाया नमह:
(22)ॐ श्री सांई अरूग्या क्शीमदाया नमह:
(23)ॐ श्री सांई धना मांगल्यप्रदाय नमह:
(24)ॐ श्री सांई बुध्दि सिध्दि प्रदाय नमह:
(25)ॐ श्री सांई पुत्रा मित्रा कलथरा बंधुदाया नमह:
(26)ॐ श्री सांई योगक्शीमा वहाया नमह:
(27)ॐ श्री सांई आपद्भांधवाया नमह:
(28)ॐ श्री सांई मार्गबंधवी नमह:
(29)ॐ श्री सांई भुक्ति मुक्ति स्वर्गापवर्गदाया नमह:
(30)ॐ श्री सांई प्रियाय नमह:
(31)ॐ श्री सांई प्रीति वर्धनाया नमह:
(32)ॐ श्री सांई अंथर्यमिनी नमह:
(33)ॐ श्री सांई सक्चितत्मनी नमह:
(34)ॐ श्री सांई नित्यनंदाया नमह:
(35) ॐ श्री सांई परमा सुखदाया नमह:
(36)ॐ श्री सांई परमीश्वराया नमह:

(37)ॐ श्री सांई परब्रह्मनी नमह:
(38) ॐ श्री सांई परमात्मनी नमह:
(39)ॐ श्री सांई ज्ञाना स्वरूपिनी नमह:
(40) ॐ श्री सांई जगथ पिथ्रे नमह:
(41)ॐ श्री सांई भक्तानाम माथरु दाथरु पिथामहाया नमह:
(42)ॐ श्री सांई भक्ताभया प्रधाय नमह:
(43)ॐ श्री सांई भक्ता परा धीनया नमह:
(44)ॐ श्री सांई भक्तानुग्रहा कराया नमह:
(45)ॐ श्री सांई शरानगथा वत्सलाया नमह:
(46)ॐ श्री सांई भक्ति शक्ति प्रदाय नमह:
(47)ॐ श्री सांई ग्नना य्राघ्या प्रदाय नमह:
(48)ॐ श्री सांई प्रीमा प्रदाय नमह:
(49)ॐ श्री सांई सम्स्खया ह्रुदया दोवुर्भल्या पापा कर्मा वासनाा क्शयकराया नमह:
(50)ॐ श्री सांई ह्रुदयग्रंथि भीदकाया नमह:
(51)ॐ श्री सांई कर्मा ध्वम्सिइनी नमह:
(52)ॐ श्री सांई सु¬सथ्वा स्थिथाया नमह:
(53)ॐ श्री सांई गुनाथीथा गुनाथ्मनी नमह:
(54)ॐ श्री सांई अनंथा कल्याना गुनाया नमह:
(55)ॐ श्री सांई अमिथा परक्रमाया नमह:
(56) ॐ श्री सांई जयिनी नमह:
(57)ॐ श्री सांई दुर्धार्शा क्शोब्याया नमह:
(58)ॐ श्री सांई अपराजितया नमह:
(59)ॐ श्री सांई त्रिलूकीशु अविघाथा गतयी नमह:
(60)ॐ श्री सांई अशक्या रहिताया नमह:
(61)ॐ श्री सांई सर्वा शक्ति मुर्थयी नमह:
(62)ॐ श्री सांई सुरूपा सुंदराया नमह:
(63)ॐ श्री सांई सुलूचनाया नमह:
(64)ॐ श्री सांई बहुरूपा विश्वमुउर्थयी नमह:
(65)ॐ श्री सांई अरूपाव्यक्ताया नमह:
(66)ॐ श्री सांई आचिंत्याया नमह:
(67)ॐ श्री सांई सूक्श्माया नमह:
(68)ॐ श्री सांई सर्वांथर्यमिनी नमह:
(69)ॐ श्री सांई मनूवागा थीथया नमह:
(70)ॐ श्री सांई प्रीममूर्थयी नमह:
(71)ॐ श्री सांई सुलभा दुर्लभाया नमह:
(72)ॐ श्री सांई असहाया सहायाया नमह:

(73)ॐ श्री सांई अनाथा नाथा दीनबांधवी नमह:
(74)ॐ श्री सांई सर्वभारा भ्रुती नमह:
(75)ॐ श्री सांई अकर्मानीका कर्मा सुकर्मिनी नमह:
(76)ॐ श्री सांई पुंयस्रवना कीर्थनाया नमह:
(77)ॐ श्री सांई थीर्थाया नमह:
(78)ॐ श्री सांई वसुदीवाया नमह:
(79)ॐ श्री सांई सताम्गथयी नमह:
(80)ॐ श्री सांई सत्यनारायनाया नमह:
(81)ॐ श्री सांई लोकनाथाया नमह:
(82)ॐ श्री सांई पावननाघाया नमह:
(83)ॐ श्री सांई अम्रुथम्सवी नमह:
(84) ॐ श्री सांई भास्करा प्रभाय नमह:
(85)ॐ श्री सांई ब्रम्हचर्या तपस्चर्यादि सुव्थाया नमह:
(86)ॐ श्री सांई सत्यधर्मा परायनाया नमह:
(87)ॐ श्री सांई सिध्देश्वराया नमह:
(88)ॐ श्री सांई सिध्दा संकल्पाया नमह:
(89)ॐ श्री सांई योगेश्वराया नमह:
(90)ॐ श्री सांई भग्वती नमह:
(91)ॐ श्री सांई भक्ता वत्सलाया नमह:
(92) ॐ श्री सांई सथ्पुरुशाया नमह:
(93)ॐ श्री सांई पुरुशूत्थमाया नमह:
(94)ॐ श्री सांई सत्यतत्वा बूधकाया नमह:
(95) ॐ श्री सांई कामादि शद्य्रि द्वम्सिनी नमह:
(96)ॐ श्री सांई अभीदानंदामा भवा प्रधाय नमह:
(97)ॐ श्री सांई समसर्वमथा सम्मताया नमह:
(98)ॐ श्री सांई स्रि दक्शिना मूर्थियी नमह:
(99)ॐ श्री सांई स्रि वेंकतीशा रामनाया नमह:
(100)ॐ श्री सांई अद्भुथानंथा चार्याया नमह:
(101)ॐ श्री सांई प्रपन्नर्थि हराया नमह:
(102)ॐ श्री सांई सम्सारा सर्वा दुखा क्शयकराया नमह:
(103)ॐ श्री सांई सर्वा वित्सर्वतो मुखाया नमह:
(104)ॐ श्री सांई सर्वांथर्भहि स्तिताया नमह:
(105)ॐ श्री सांई सर्वमंगला कराया नमह:
(106)ॐ श्री सांई सार्वाभिशिता प्रधाया नमह:
(107)ॐ श्री सांई समरस संमार्गा स्थापनाया नमह:
(108)ॐ श्री सांई समर्था सद्गुरु श्री सांई नथाया नमह: