होम/मंत्र-यंत्र संग्रह/श्री सत्यनारायणजी के १०८ नाम

(1) ॐ सत्यदेवाय नमः ।
(2) ॐ सत्यात्मने नमः ।
(3) ॐ सत्यभूताय नमः ।
(4) ॐ सत्यपुरुषाय नमः ।
(5) ॐ सत्यनाथाय नमः ।
(6) ॐ सत्यसाक्षिणे नमः ।
(7) ॐ सत्ययोगाय नमः ।
(8) ॐ सत्यज्ञानाय नमः ।
(9) ॐ सत्यज्ञानप्रियाय नमः ।
(10) ॐ सत्यनिधये नमः ।
(11) ॐ सत्यसम्भवाय नमः ।
(12) ॐ सत्यप्रभुवे नमः ।
(13) ॐ सत्येश्वराय नमः ।
(14) ॐ सत्यकर्मणे नमः ।
(15) ॐ सत्यपवित्राय नमः ।
(16) ॐ सत्यमङ्गलाय नमः ।
(17) ॐ सत्यगर्भाय नमः ।
(18) ॐ सत्यप्रजापतये नमः ।
(19) ॐ सत्यविक्रमाय नमः ।
(20) ॐ सत्यसिद्धाय नमः ।
(21) ॐ सत्याच्युताय नमः ।
(22) ॐ सत्यवीराय नमः ।
(23) ॐ सत्यबोधाय नमः ।
(24) ॐ सत्यधर्माय नमः ।
(25) ॐ सत्याग्रजाय नमः ।
(26) ॐ सत्यसन्तुष्टाय नमः ।
(27) ॐ सत्यवराहाय नमः ।
(28) ॐ सत्यपारायणाय नमः ।
(29) ॐ सत्यपूर्णाय नमः ।
(30) ॐ सत्यौषधाय नमः ।
(31) ॐ सत्यशाश्वताय नमः ।
(32) ॐ सत्यप्रवर्धनाय नमः ।
(33) ॐ सत्यविभवे नमः ।
(34) ॐ सत्यज्येष्ठाय नमः ।
(35) ॐ सत्यश्रेष्ठाय नमः ।
(36) ॐ सत्यविक्रमिणे नमः ।
(37) ॐ सत्यधन्विने नमः ।
(38) ॐ सत्यमेधाय नमः ।

(39) ॐ सत्याधीशाय नमः ।
(40) ॐ सत्यक्रतवे नमः ।
(41) ॐ सत्यकालाय नमः ।
(42) ॐ सत्यवत्सलाय नमः ।
(43) ॐ सत्यवसवे नमः ।
(44) ॐ सत्यमेघाय नमः ।
(45) ॐ सत्यरुद्राय नमः ।
(46) ॐ सत्यब्रह्मणे नमः ।
(47) ॐ सत्यामृताय नमः ।
(48) ॐ सत्यवेदाङ्गाय नमः ।
(49) ॐ सत्यचतुरात्मने नमः ।
(50) ॐ सत्यभोक्त्रे नमः ।
(51) ॐ सत्यशुचये नमः ।
(52) ॐ सत्यार्जिताय नमः ।
(53) ॐ सत्येन्द्राय नमः ।
(54) ॐ सत्यसङ्गराय नमः ।
(55) ॐ सत्यस्वर्गाय नमः ।
(56) ॐ सत्यनियमाय नमः ।
(57) ॐ सत्यमेधाय नमः ।
(58) ॐ सत्यवेद्याय नमः ।
(59) ॐ सत्यपीयूषाय नमः ।
(60) ॐ सत्यमायाय नमः ।
(61) ॐ सत्यमोहाय नमः ।
(62) ॐ सत्यसुरानन्दाय नमः ।
(63) ॐ सत्यसागराय नमः ।
(64) ॐ सत्यतपसे नमः ।
(65) ॐ सत्यसिंहाय नमः ।
(66) ॐ सत्यमृगाय नमः ।
(67) ॐ सत्यलोकपालकाय नमः ।
(68) ॐ सत्यस्थिताय नमः ।
(69) ॐ सत्यदिक्पालकाय नमः ।
(70) ॐ सत्यधनुर्धराय नमः ।
(71) ॐ सत्याम्बुजाय नमः ।
(72) ॐ सत्यवाक्याय नमः ।
(73) ॐ सत्यगुरवे नमः ।
(74) ॐ सत्यन्यायाय नमः ।

(75) ॐ सत्यसाक्षिणे नमः ।
(76) ॐ सत्यसंवृताय नमः ।
(77) ॐ सत्यसम्प्रदाय नमः ।
(78) ॐ सत्यवह्नये नमः ।
(79) ॐ सत्यवायुवे नमः ।
(80) ॐ सत्यशिखराय नमः ।
(81) ॐ सत्यानन्दाय नमः ।
(82) ॐ सत्याधिराजाय नमः ।
(83) ॐ सत्यश्रीपादाय नमः ।
(84) ॐ सत्यगुह्याय नमः ।
(85) ॐ सत्योदराय नमः ।
(86) ॐ सत्यहृदयाय नमः ।
(87) ॐ सत्यकमलाय नमः ।
(88) ॐ सत्यनालाय नमः ।
(89) ॐ सत्यहस्ताय नमः ।
(90) ॐ सत्यबाहवे नमः ।
(91) ॐ सत्यमुखाय नमः ।
(92) ॐ सत्यजिह्वाय नमः ।
(93) ॐ सत्यदौंष्ट्राय नमः ।
(94) ॐ सत्यनाशिकाय नमः ।
(95) ॐ सत्यश्रोत्राय नमः ।
(96) ॐ सत्यचक्षसे नमः ।
(97) ॐ सत्यशिरसे नमः ।
(98) ॐ सत्यमुकुटाय नमः ।
(99) ॐ सत्याम्बराय नमः ।
(100) ॐ सत्याभरणाय नमः ।
(101) ॐ सत्यायुधाय नमः ।
(102) ॐ सत्यश्रीवल्लभाय नमः ।
(103) ॐ सत्यगुप्ताय नमः ।
(104) ॐ सत्यपुष्कराय नमः ।
(105) ॐ सत्याध्रिदाय नमः ।
(106) ॐ सत्यभामावतारकाय नमः ।
(107) ॐ सत्यगृहरूपिणे नमः ।
(108) ॐ सत्यप्रहरणायुधाय नमः ।